Skip to main content

Právo obchodných spoločností

LEGAL ART poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností vrátane corporate governance.

Naši advokáti radia klientom pri výbere vhodnej formy podnikania, založení spoločnosti, jej premene. Klientom poskytujeme aj komplexné právne poradenstvo súvisiace s ukončením podnikania.

Nemenej dôležitou súčasťou tejto oblasti je príprava zmlúv o výkone funkcií členov orgánov, akcionárskych dohôd a stanov, opčných schém, daňové plánovanie a financovanie.

  • zakladanie spoločností, zastupovanie klientov pri získaní podnikateľských oprávnení a licencií vrátane súvisiace právneho poradenstva
  • zmeny právnej formy spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania
  • právne poradenstvo pri zlúčení, rozdelení, splynutí a likvidácii spoločnosti
  • bežná korporátna agenda vrátane prípravy a zabezpečovanie konania zasadnutí orgánov spoločností
  • tvorba interných kódexov a interné školenia zamestnancov

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • vytvorenie kompletnej korporátnej štruktúry pre významného poskytovateľa facility služieb
  • zmena právnej formy významnej spoločnosti podnikajúcej v priemyselnej výrobe
  • komplexné právne poradenstvo pre dcérsku spoločnosť medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti
  • splynutie významných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • prevzatie a následné začlenenie siete poskytovateľov verejných lekární do celoslovenskej spoločnosti poskytujúcej lekárenskú starostlivosť
Kontaktujte nás