Skip to main content

Právne informácie

Advokátska kancelária LEGAL ART, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 40032/B, IČO: 36 289 302, IČ DPH: SK2022159975 (ďalej len „LEGAL ART“ alebo „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná  v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK) so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a je oprávnená poskytovať právne služby podľa Zákona o advokácii a predpisov dostupných na webovej stránke www.sak.sk.

Prevádzkovateľom webovej stránky www.legalart.sk je spoločnosť LEGAL ART. Obsah tejto stránky je chránený autorským právom spoločnosti, ktorá je výlučným nositeľom majetkových práv k webovej stránke a jej obsahu.

Informácie na tejto stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne a ani akékoľvek iné poradenstvo. LEGAL ART si vyhradzuje právo kedykoľvek vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu alebo linku na túto stránku.

Spoločnosť LEGAL ART vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila správnosť a korektnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu, s ohľadom na charakter tohto média a riziko porušenia dát, LEGAL ART nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie alebo spoľahnutie sa na informácie a odkazy uvedené na tejto webovej stránke, rovnako ani za funkčnosť webovej stránky.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do webovej stránky www.legalart.sk alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie tejto webovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie webovej stránky, jej obsahu alebo jej časti je v rozpore s Autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

LEGAL ART nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky. Spoločnosť tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto webová stránka.