Advokátska kancelária LEGAL ART s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na Račianskej 87, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 40032/B, IČO: 36 289 302. LEGAL ART s.r.o. je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou a poskytuje právne služby
v zmysle zákona o advokácii.

Partneri kancelárie sú licencovaní slovenskí advokáti. Označenie „partner“ vo vzťahu k spoločnosti LEGAL ART s.r.o. odkazuje
na spoločníka spoločnosti LEGAL ART s.r.o.

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom spoločnosti
LEGAL ART s.r.o. Informácie na tejto stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne ani akékoľvek iné poradenstvo. Na túto stránku možno odkazovať, resp. poskytnúť link iba pre všeobecné informačné účely. LEGAL ART s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu alebo linku na túto stránku.

Spoločnosť LEGAL ART s.r.o. vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila správnosť informácií na tejto internetovej stránke
a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu, s ohľadom na charakter
tohto média a riziko porušenia dát, LEGAL ART s.r.o. nepreberá
žiadnu zodpovednosť za použitie alebo spoľahnutie sa na informácie
a odkazy uvedené na tejto stránke.